Land­kreis Dil­lin­gen (Schwa­ben, Bay­ern) – In __________ wird am _____ der Kreis­feu­er­wehr­ver­band Dil­lin­gen ge­grün­det (KFV Dil­lin­gen, _____ ).

• KFV Dil­lin­gen ▷ www.kfv-dillingen.de