Land­kreis Un­ter­all­gäu (Schwa­ben, Bay­ern) – In Mindelheim wird am 15. Oktober 1993 der Kreis­feu­er­wehr­ver­band Un­ter­all­gäu ge­grün­det (KFV Un­ter­all­gäu, Mai 2017).

KFV Un­ter­all­gäu ▷ www.kfv-unterallgaeu.de ·