Po­len = Pols­kawww.gov.pl [AA] [WI]

• Ost­eu­ro­pa | PL | MEZ ±0:00 | TEL +48...

• Haupt­stadt: War­schau = War­sza­waum.warszawa.pl [WI]
Part­ner­stadt von Ber­lin seit 1991, von Düs­sel­dorf (NRW) seit 1989, von Wien (Ös­ter­reich) seit 2001.

• Spra­che: Poln­ischBe­grif­fe.

• 314 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki) und 66 kreis­freie Städ­te (po­wi­a­ty grodz­kie) in 16 Woi­wod­schaf­ten.

• 2.489 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~38.179.800 Einw. auf 312.696 km² (2020).

Landesportal ▷ www.gov.pl

• Tou­ris­mus­por­tal ▷ www.polen.travel (deutsch)

Pol­ni­sches Par­la­ment ▷ [WI]

• Ober­haus: Se­nat ▷ www.senat.gov.pl [WI]

• Un­ter­haus: Sejm ▷ www.sejm.gov.pl [WI]

Pol­ni­sche Re­gie­rung ▷ www.gov.pl [WI]

• Mi­nis­te­ri­um für In­ne­res und Ver­wal­tung ▷ www.gov.pl/web/mswia [WI]

Zwi­ą­zek Po­wi­a­tów Pols­kich = Ver­band der pol­ni­schen Land­krei­sewww.zpp.pl [FB] [WI]
Plac De­fi­lad 1, 00-901 War­saw | Tel. +48-22-6566334 ▷ Woi­wod­schaf­ten.

Polnische Bot­schaft in Deutsch­land ▷ www.gov.pl [WI]
Las­sen­str. 19-21, 14193 Ber­lin [Gru­ne­wald] Tel. 030-22313-0 | Fax 030-22313-155

• Ge­ne­ral­kon­su­la­te in Ham­burg, Köln, Mün­chen.

• Ho­no­rar­kon­suln in Braun­schweig, Düs­sel­dorf, Leip­zig, Schwe­rin.

▷[mehr Links]

ZIVILSCHUTZ = Obro­na Cy­wil­na

Zu­stän­dig: Mi­nis­te­ri­um für In­ne­res und Ver­wal­tung ▷ www.gov.pl/web/mswia [WI]

• Obro­na Cy­wil­na ▷ bei www.gov.pl

International:

ECHOec.europa.eu/echoCoun­triesPoland.

• ReliefWeb ▷ www.reliefweb.intCoun­triesPoland.

• ThinkHazard ▷ www.thinkhazard.org ▷ ___ .

⬛ ⬛ WETTER ⬛ ⬛

Wetter

• Ins­ti­tute of Me­te­o­ro­lo­gy and Wa­ter Ma­nage­ment (IMGW) ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ NOTRUF 2 ⬛ ⬛

997 Polizei | 998 Feuerwehr | 999 Rettungsdienst | 112 Euro-Notruf

 


⬛ ⬛ FEUERWEHR ⬛ ⬛

 

FEUERWEHR

POLEN

Zwi­ą­zek Ochot­nic­zych Stra­ży Po­żar­nych Rzec­zy­pos­po­li­tej Pols­kiej (ZOSP) = Ver­band der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren der Re­pu­blik Po­lenwww.zosprp.pl [WI] *1921.

Kom­men­da Glow­na Pans­two­wej Stra­zy Po­zar­nej = Na­ti­o­na­les Feu­er­wehr­kom­man­dowww.straz.gov.pl

Ga­le­ria Ra­tow­nic­za = Ein­satz­fahr­zeu­gewww.czerwonesamochody.com

Fire En­gine Pho­tos ▷ www.fire-engine-photos.com ▷ Po­land.

HISTORIE
Feu­er­wehr­mu­se­en:

• My­slo­wi­ce (Schle­si­en): Cen­tral­ne Mu­ze­um Po­żar­nict­wa ▷ www.cmp-muzeum.pl [FB] [IN]
Sta­di­o­no­wa 7a, 41-400 Mys­ło­wi­ce | Tel. +48-32-2223733 | Fax +48-32-3166199

BERICHTE

• Nie­der­lau­sitz ak­tu­ell ▷ Feu­er­wehr aus Dah­me-Spree­wald üb­te in Po­len für Ernst­fall ▨ (23.10.2023)

DFV ▷ Sil­via Oest­rei­cher: En­ge Zu­sam­men­ar­beit bei ge­mein­sa­men Her­aus­for­de­run­gen – Tref­fen der Feu­er­wehr­prä­si­den­ten aus Deutsch­land, Po­len und Ös­ter­reich (27.04.2023)

FM ▷ Nils San­der: Feu­er­wehr Po­len – Wie die Straż Po­żar­na funk­tio­niert ▨ (12.04.2021)


16 Woi­wod­schaf­ten

in Po­len [WI] ▷ Erm­land-Ma­su­ren, Groß­po­len, Hei­lig­kreuz, Kar­pa­ten­vor­land, Klein­po­len, Ku­ja­wi­en-Pom­mern, Le­bus, Lodsch, Lub­lin, Ma­so­wi­en, Nie­der­schle­si­en, Op­peln, Pod­la­chi­en, Pom­mern, Schle­si­en, West­pom­mern.

⬛ ⬛ ERMLAND-MASUREN ⬛ ⬛

Erm­land-Ma­su­ren | WM

Woi­wod­schaft Erm­land-Ma­su­ren = Wo­je­wódz­two war­mińs­ko-ma­zurs­kie
bip.warmia.mazury.pl [WI]

• Haupt­stadt: Olsz­tyn = Al­len­steinwww.olsztyn.eu [WI]
Part­ner­stadt von In­gol­stadt (Bay­ern) 2000, von Mül­heim an der Ruhr (NRW) seit 1989, von Pots­dam (Bran­den­burg) seit 1973.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Erm­land-Ma­su­ren.

FEUERWEHR in Erm­land-Ma­su­ren.
KW PSP w Olsztyniewww.gov.pl/web/kwpsp-olsztyn

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛
⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

• 19 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bar­tos­zy­ce, Bra­ni­e­wo, Dzi­ał­do­wo, Elb­ląg, Ełk, Gi­ży­cko, Goł­dap, Iła­wa, Kętr­zy, Lidz­bark War­mińs­ki, Mrą­go­wo, Ni­dzi­ca, No­we Mi­as­to Lu­baw­s­kie, Ole­cko, Olsz­tyn, Os­tró­da, Pisz, Szczyt­no, Wę­gor­ze­wo | zwei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Elb­ląg, Olsz­tyn.

• 166 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~1.422.737 Einw. auf 24.173 km² (2020)

⬛ ⬛ GROSSPOLEN ⬛ ⬛

Groß­po­len | WP

Woi­wod­schaft Groß­po­len = Wo­je­wódz­two wiel­ko­pols­kiewww.regionwielkopolska.pl [WI]

• Haupt­stadt: Poz­nań = Po­senwww.poznan.pl [WI]
Part­ner­stadt von Han­no­ver (Nie­der­sach­sen) seit 1979.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Groß­po­len.

FEUERWEHR in Groß­po­len.
KW PSP w Poz­naniuwww.gov.pl/web/kwpsp-poznan

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 31 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Chod­zież, Czarn­ków, Gni­ez­no, Gos­tyń, Grod­zisk Wiel­ko­pol­s­ki, Ja­ro­cin, Ka­lisz, Kęp­no, Ko­ło, Ko­nin, Koś­ci­an, Kro­tos­zyn, Lesz­no, Międ­zyc­hód, No­wy To­myśl, Obor­ni­ki, Os­trów Wiel­ko­pol­s­ki, Ostr­zes­zów, Pi­ła, Ples­zew, Poz­nań = Po­sen, Ra­wicz, Słup­ca, Sza­mo­tu­ły, Śro­da, Śrem, Tu­rek, Wą­gro­wi­ec, Wols­ztyn, Wrześ­nia, Zło­tów | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Ka­lisz, Ko­nin, Lesz­no, Poz­nań = Po­sen.

• 334 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~3.498.733 Einw. auf 29.826 km² (2020)

⬛ ⬛ HEILIGKREUZ ⬛ ⬛

Hei­lig­kreuz | SK

Woi­wod­schaft Hei­lig­kreuz = Wo­je­wódz­two świę­to­krzys­kiewww.sejmik.kielce.pl [WI]

• Haupt­stadt: Kiel­cewww.kielce.pl [WI]
Part­ner­stadt von Go­tha (LK Go­tha, Thü­rin­gen) seit 1997.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Hei­lig­kreuz.

FEUERWEHR in Hei­lig­kreuz.
KW PSP w Kiel­cachwww.gov.pl/web/kwpsp-kielce

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 13 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bus­ko-Zdrój, Jędr­ze­jów, Ka­zi­mi­er­za Wi­el­ka, Kiel­ce, Koń­s­kie, Opa­tów, Os­tro­wiec Świę­tokr­zys­ki, Piń­czów, San­do­mi­erz, Skar­ży­s­ko-Ka­mi­en­na, Sta­ra­cho­wi­ce, Stas­zów, Włosz­czo­wa | ei­ne kreis­freie Stadt (po­wia­ty grodz­kie): Kiel­ce.

• 148 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~1.233.961 Einw. auf 11.710 km² (2020)

⬛ ⬛ KARPATENVORLAND ⬛ ⬛

Kar­pa­ten­vor­land | PK

Woi­wod­schaft Kar­pa­ten­vor­land = Wo­je­wódz­two pod­kar­pa­ckiewww.podkarpackie.pl [WI]

• Haupt­stadt: Rzes­zówwww.erzeszow.pl [WI]
Part­ner­stadt von Bie­le­feld (NRW) seit 1991, von Kla­gen­furt (Kärn­ten) seit 1975.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ im Kar­pa­ten­vor­land.

FEUERWEHR im Kar­pa­ten­vor­land.
KW PSP w Rzeszowiewww.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 21 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bieszczady, Brzozów, Dębica, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Le­żajsk, Lubaczów, Łańcut , Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce-Sędziszów, Rzeszów, Sanok, Sta­lo­wa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg.

• 211 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.127.164 Einw. auf 17.846 km² (2020)

⬛ ⬛ KLEINPOLEN ⬛ ⬛

Klein­po­len | MP

Woi­wod­schaft Klein­po­len = Wo­je­wódz­two ma­ło­pols­kiewww.malopolska.pl [WI]

• Haupt­stadt: Kra­ków = Kra­kauwww.krakow.pl [WI]
Part­ner­stadt von Frank­furt am Main (Hes­sen) seit 1991, von Inns­bruck (Ti­rol) seit 1998, von Leip­zig (Sach­sen) seit 1973/1995, von Nürn­berg (Bay­ern) seit 1979, von So­lo­thurn (Schweiz) seit 1990.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Klein­po­len.

FEUERWEHR in Klein­po­len.
KW PSP w Krakowiewww.gov.pl/web/kwpsp-krakow

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 19 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Boch­nia, Brzes­ko, Chrza­nów, Dą­bro­wa Tar­now­s­ka, Gor­li­ce, Kra­ków = Kra­kau, Li­ma­no­wa, Mie­chów, Myś­le­ni­ce, No­wy Sącz, No­wy Targ, Ol­kusz, Oś­wię­cim, Pro­szo­wi­ce, Su­cha Bes­kidz­ka, Tar­nów, Tat­ra, Wa­do­wi­ce, Wie­licz­ka | drei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Kra­ków = Kra­kau, No­wy Sącz, Tar­nów.

• 244 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~3.410.901 Einw. auf 15.183 km² (2020)

⬛ ⬛ KUJAWIEN-POMMERN ⬛ ⬛

Ku­ja­wi­en-Pom­mern | KP

Woi­wod­schaft Ku­ja­wi­en-Pom­mern = Wo­je­wódz­two ku­jaws­ko-po­mors­kie
www.kujawsko-pomorskie.pl [WI]

• Zwei Haupt­städ­te:
Byd­goszcz = Brom­bergwww.bydgoszcz.pl [WI]
Part­ner­stadt von Mann­heim (Ba­den-Würt­tem­berg) seit 1991, von Wil­helms­ha­ven (Nie­der­sach­sen) seit 2006.
To­ruń = Thornwww.torun.pl [WI]
Part­ner­stadt von Göt­tin­gen (Nie­der­sach­sen) seit 1978.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Ku­ja­wi­en-Pom­mern.

FEUERWEHR in Ku­ja­wi­en-Pom­mern.
KW PSP w Bydgoszczywww.gov.pl/web/kmpsp-bydgoszcz
KW PSP w Toruniuwww.gov.pl/web/kwpsp-torun

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 19 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Alek­san­drów Ku­jaw­s­ki, Brod­ni­ca, Byd­goszcz, Cheł­m­no, Go­lub-Dobr­zyń, Grud­zi­ądz, Ino­wroc­ław, Lip­no, Mo­gil­no, Nak­ło nad No­te­cią, Rad­zie­jów, Ry­pin, Sę­pól­no Kra­jeń­s­kie, Świe­cie, To­ruń, Tu­cho­la, Wą­brzeź­no, Wło­cła­wek, Żnin | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Byd­goszcz, Grud­zi­ądz, To­ruń, Włoc­ła­wek.

• 196 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.072.373 Einw. auf 17.971 km² (2020)

⬛ ⬛ LEBUS ⬛ ⬛

Le­bus | LB

Woi­wod­schaft Le­bus = Wo­je­wódz­two lu­bus­kiewww.lubuskie.pl [WI]

• Zwei Haupt­städ­te:
Gor­zów Wiel­ko­pols­ki = Lands­berg an der Warthewww.zielona-gora.pl [WI]
Part­ner­stadt von Frank­furt an der Oder (Bran­den­burg) seit 1975, von Her­ford (Kreis Her­ford, NRW) seit 1995, Ebers­wal­de (LK Bar­nim, Bran­den­burg) seit 2001.
Zie­lo­na Gó­ra = Grün­bergwww.zielona-gora.pl [WI]
Part­ner­stadt von Cott­bus (Bran­den­burg) seit 1975, von Sol­tau (Hei­de­kreis, Nie­der­sach­sen) seit 1997, von Ver­den an der Al­ler (LK Ver­den, Nie­der­sach­sen) seit 1993, von Zit­tau (LK Gör­litz, Sach­sen) seit 2010.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Le­bus.

FEUERWEHR in Le­bus.
KW PSP w Gorzowie Wielkopolskimwww.gov.pl/web/kwpsp-gorzow-wielkopolski
KW PSP w Zielonej Górzewww.gov.pl/web/kmpsp-zielona-gora

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 12 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Gor­zów, Kros­no Odr­zań­s­kie, Międ­zyr­zecz, No­wa Sól, Słu­bi­ce, Strzel­ce-Drez­den­ko, Su­lę­cin, Świe­bod­zin, Wscho­wa, Zie­lo­na Gó­ra, Ża­gań, Ża­ry | zwei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Gor­zów Wiel­ko­pol­s­ki, Zie­lo­na Gó­ra.

• 125 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~1.011.592 Einw. auf 13.988 km² (2020)

⬛ ⬛ LODSCH ⬛ ⬛

Lodsch | LD

Woi­wod­schaft Lodsch = Wo­je­wódz­two łódz­kiewww.lubelskie.pl [WI]

• Haupt­stadt: Lodsch = Łódźwww.lodz.pl [WI]
Part­ner­stadt von Chem­nitz (Sach­sen) seit 1974, von Stutt­gart (Ba­den-Würt­tem­berg) seit 1988.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Lodsch.

FEUERWEHR in Lodsch.
KW PSP w Łódziwww.gov.pl/web/kwpsp-lodz

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 21 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Beł­cha­tów, Brze­zi­ny, Kut­no, Łask, Łęc­zy­ca, Ło­wicz, Lodsch Ost = Łódź-Ost, Opocz­no, Pa­bi­a­ni­ce, Pa­jęcz­no, Pi­otr­ków, Pod­dę­bi­ce, Ra­doms­ko, Ra­wa, Sie­radz, Ski­er­nie­wi­ce, To­mas­zów Ma­zo­wi­e­cki, Wie­luń, Wie­rus­zów, Zduńs­ka Wo­la, Zgierz | drei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Lodsch = Łódź, Pi­otr­ków Try­bu­nals­ki, Skier­nie­wi­ce.

• 223 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.454.779 Einw. auf 18.219 km² (2020)

⬛ ⬛ LUBLIN ⬛ ⬛

Lub­lin | LU

Woi­wod­schaft Lub­lin = Wo­je­wódz­two lu­bels­kiewww.lubelskie.pl [WI]
Partnerregion des Kreises Soest (NRW) seit 2000.

• Haupt­stadt: Lub­lin = ▷ www.lublin.eu [WI]
Part­ner­stadt von Del­men­horst (Nie­der­sach­sen) seit 1992, von Müns­ter in West­fa­len (NRW) seit 1991.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Lub­lin.

FEUERWEHR in Lub­lin.
KW PSP w Lub­liniewww.straz.lublin.pl

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 20 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bi­a­ła Pod­las­ka, Bił­go­raj, Chełm, Hru­bies­zów, Ja­nów Lu­bel­s­ki, Kras­nys­taw, Kraś­nik, Lu­bar­tów, Lub­lin, Łęcz­na, Łu­ków, Opo­le Lu­bel­s­kie, Par­czew, Pu­ła­wy, Rad­zyń Pod­las­ki, Ry­ki, Świd­nik, To­mas­zów Lu­belski, Wło­da­wa, Za­mość | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Bi­a­ła Pod­las­ka, Chełm, Lub­lin, Za­mość.

• 263 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.108.270 Einw. auf 25.122 km² (2020)

Ma­so­wi­en | MZ

Woi­wod­schaft Ma­so­wi­en = Wo­je­wódz­two ma­zo­wie­ckiewww.mazovia.pl [WI]

• Haupt­stadt: Wars­za­wa = War­schauum.warszawa.pl [WI]
Part­ner­stadt von Ber­lin seit 1991, von Düs­sel­dorf (NRW) seit 1989, von Wien (Ös­ter­reich) seit 2001.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Ma­so­wi­en.

FEUERWEHR in Ma­so­wi­en.
KW PSP w Wars­za­wiewww.gov.pl/web/kwpsp-warszawa

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 37 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bi­a­łobr­ze­gi, Cie­cha­nów, Gar­wo­lin, Gos­ty­nin, Grod­zisk Ma­zo­wi­e­cki, Gró­jec, Ko­zie­ni­ce, Le­gi­o­no­wo, Lips­ko, Ło­si­ce, Ma­ków Ma­zo­wi­e­cki, Mińsk Ma­zo­wi­e­cki, Mła­wa, No­wy Dwór Ma­zo­wi­e­cki, Os­tro­łę­ka, Os­trów Ma­zo­wi­e­cka, Ot­wock, Pi­a­sec­zno, Płock, Płońsk, Prusz­ków, Przas­nysz, Przy­su­cha, Puł­tusk, Ra­dom, Siedlce, Sierpc, So­cha­czew, So­ko­łów, Szyd­ło­wi­ec, War­schau West = Wars­zaws­ki Za­chod­ni, Wę­grów, Wo­ło­min, Wysz­ków, Zwo­leń, Żu­ro­min, Ży­rar­dów | fünf kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Os­tro­łę­ka, Płock, Ra­dom, Siedlce, War­schau = Wars­za­wa.

• 403 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~5.423.168 Einw. auf 35.558 km² (2020)

⬛ ⬛ KW PSP ⬛ ⬛
⬛ ⬛ NIEDERSCHLESIEN ⬛ ⬛

Nie­der­schle­si­en | DS

Woi­wod­schaft Nie­der­schle­si­en = Wo­je­wódz­two dol­noś­ląs­kieumwd.dolnyslask.pl [WI]

• Haupt­stadt: Wroc­ław = Bres­lauwww.wroclaw.pl [WI]
Part­ner­stadt von Dres­den (Sach­sen) seit 1963/1991, von Wies­ba­den () seit 1987.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Nie­der­schle­si­en.

FEUERWEHR in Nie­der­schle­si­en.
KW PSP w Wroc­ławuwww.gov.pl/web/kwpsp-wroclaw

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 26 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bo­les­ła­wi­ec, Dzier­żo­ni­ów, Gło­gów, Gó­ra, Ja­wor, Je­le­nia Gó­ra, Ka­mi­en­na Gó­ra, Kłodz­ko, Leg­ni­ca, Lu­bań, Lu­bin, Lwó­wek, Mi­licz, Oleś­ni­ca, Oła­wa, Pol­ko­wi­ce, Strze­lin, Śląs­ka, Świd­ni­ca, Trzeb­ni­ca, Wałbr­zych, Wo­łów, Wroc­ław = Bres­lau, Ząb­ko­wi­ce, Zgor­ze­lec, Zło­to­ry­ja | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Leg­ni­ca, Je­le­nia Gó­ra, Wałbr­zych, Wroc­ław = Bres­lau.

• 261 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.900.163 Einw. auf 19.947 km² (2020)

⬛ ⬛ OPPELN ⬛ ⬛

Op­peln | OP

Woi­wod­schaft Op­peln = Wo­je­wódz­two opols­kiewww.opolskie.pl [WI]

• Haupt­stadt: Op­peln = Opo­lewww.opole.pl [WI]
Part­ner­stadt von Pots­dam (Bran­den­burg) seit 1973, von Mül­heim an der Ruhr (NRW) seit 1989, von In­gol­stadt (Bay­ern) seit 2000.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Op­peln.

FEUERWEHR in Op­peln.
KW PSP w Opo­luwww.gov.pl/web/kwpsp-opole

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• Elf Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Brzeg, Głub­czy­ce, Kęd­zier­zyn-Koź­le, Klucz­bork, Krap­ko­wi­ce, Na­mys­łów, Ny­sa, Oles­no, Op­peln = Opo­le, Prud­nik, Strzel­ce Opols­kie | ei­ne kreis­freie Stadt (po­wia­ty grodz­kie): Op­peln = Opo­le.

• 107 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~982.626 Einw. auf 9.412 km² (2020)

⬛ ⬛ PODLACHIEN ⬛ ⬛

Pod­la­chi­en | PD

Woi­wod­schaft Pod­la­chi­en = Wo­je­wódz­two pod­las­kiewww.wrotapodlasia.pl [WI]

• Haupt­stadt: Bi­a­łys­tok = ▷ www.bialystok.pl [WI]
Part­ner­stadt von Eind­ho­ven (Nord­bra­bant, Nie­der­lan­de) seit 1992.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Pod­la­chi­en.

FEUERWEHR in Pod­la­chi­en.
KW PSP w Białymstokuwww.gov.pl/web/kwpsp-bialystok

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 14 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Au­gus­tów, Bi­a­ły­stok, Bi­elsk Pod­laski, Gra­je­wo, Haj­nów­ka, Kol­no, Łom­ża, Moń­ki, Sej­ny, Sie­mi­a­tyc­ze, So­kół­ka, Su­wał­ki, Wy­so­kie Ma­zo­wi­ec­kie, Zam­brów | drei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Bi­a­ły­stok, Łom­ża, Su­wał­ki.

• 158 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~1.178.353 Einw. auf 20.187 km² (2020)

⬛ ⬛ POMMERN ⬛ ⬛

Pom­mern | PM

Woi­wod­schaft Pom­mern = Wo­je­wódz­two po­mors­kiewww.pomorskie.eu [WI]

• Haupt­stadt: Gdańsk = Dan­zigwww.gdansk.pl [WI]
Part­ner­stadt von Bremen seit 1976.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Pom­mern.

FEUERWEHR in Pom­mern.
KW PSP w Gdańskuwww.gov.pl/web/kwpsp-gdansk

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 16 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): By­tów, Choj­ni­ce, Człu­chów, Gdańsk = Dan­zig, Kar­tu­zy, Koś­cier­zy­na, Kwid­zyn, Lę­bork, Mal­bork, No­wy Dwór Gdańs­ki, Puck, Słupsk, Sta­ro­gard Gdańs­ki, Sztum, Tczew, Wej­he­ro­wo | vier kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Gdańsk = Dan­zig, Gdy­nia, Słupsk, So­pot.

• 165 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~2.343.928 Einw. auf 18.324 km² (2020)

⬛ ⬛ SCHLESIEN ⬛ ⬛

Schle­si­en | SL

Woi­wod­schaft Schle­si­en = Wo­je­wódz­two śląs­kiewww.slaskie.pl [WI]

• Haupt­stadt: Ka­to­wi­ce = Kat­to­witzwww.katowice.eu [WI]
Part­ner­stadt von Köln (NRW) seit 1991, von Salz­git­ter (Nie­der­sach­sen) seit 1962.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in Schle­si­en.

FEUERWEHR in Schle­si­en.
KW PSP w Katowicachwww.gov.pl/web/kwpsp-katowice

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 17 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Będ­zin, Bi­els­ko-Bi­a­ła, Bie­ruń-Lęd­zi­ny, Cie­szyn, Częs­to­cho­wa, Gli­wi­ce, Kło­buck, Lub­li­ni­ec, Mi­ko­łów, Mysz­ków, Pszczy­na, Ra­ci­bórz, Ryb­nik, Tar­now­s­kie Gó­ry, Wod­zis­ław Śląs­ki, Za­wier­cie, Ży­wiec | 19 kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Bi­els­ko-Bi­a­ła, By­tom, Chor­zów, Częs­to­cho­wa, Dą­bro­wa Gór­ni­cza, Gli­wi­ce, Jas­trzę­bie-Zdrój, Ja­worz­no, Ka­to­wi­ce = Kat­to­witz, Mys­ło­wi­ce, Pie­ka­ry Śląs­kie, Ru­da Śląs­ka, Ryb­nik, Sie­mi­a­no­wi­ce Śląs­kie, Sos­no­wi­ec, Świę­toch­ło­wi­ce, Ty­chy, Za­brze, Żo­ry.

• 237 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~4.517.635 Einw. auf 12.333 km² (2020)

⬛ ⬛ KW PSP ⬛ ⬛
⬛ ⬛ WESTPOMMERN ⬛ ⬛

West­pom­mern | ZP

Woi­wod­schaft West­pom­mern = Wo­je­wódz­two za­chod­nio­po­mors­kiewww.wzp.pl [WI]

• Haupt­stadt: Szcze­cin = Stet­tinwww.szczecin.eu [WI]
Part­ner­stadt des Be­zirks Fried­richs­hain-Kreuz­berg (Ber­lin) seit 1996, von Bre­mer­ha­ven (Bre­men) seit 1990, von Greifs­wald (Meck­len­burg-Vor­pom­mern) seit 1996, von Lü­beck (Schles­wig-Hol­stein) seit 1953, von Ros­tock (Meck­len­burg-Vor­pom­mern) seit 1957.

⬛ ⬛ ZS + FW ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ in West­pom­mern.

FEUERWEHR in West­pom­mern.
KW PSP w Szczeciniewww.gov.pl/web/kwpsp-szczecin

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

• 18 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Bia­ło­gard, Chosz­czno, Draws­ko Po­mors­kie, Go­le­ni­ów, Gry­fi­ce, Gry­fi­no, Ka­mi­eń Po­mors­ki, Ko­ło­brzeg, Kos­za­lin, Ło­bez, My­śli­bórz, Po­li­ce, Pyr­zy­ce, Sław­no, Star­gard, Szcze­ci­nek, Świd­win, Wałcz | drei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Kos­za­lin, Świ­noujś­cie, Szcze­cin.

• 179 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~1.696.193 Einw. auf 22.905 km² (2020)

⬛ ⬛ KW PSP ⬛ ⬛

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ HIORG ⬛ ⬛

Hil­fe und Ret­tung

⬛ ⬛ RESCUE ⬛ ⬛

RESCUE· = Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we

___ ▷ ___ [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

Berg­ret­tungs­dienst ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

Flug­ret­tungs­dienst

• Lot­nic­ze Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we (LPR) ▷ www.lpr.com.pl [FB] [WI] *2000.

See­not­ret­tung ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POLICE ⬛ ⬛

POLICJA

Po­li­cja = Na­ti­o­na­le Po­li­zeiwww.policja.pl [FB] [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ LINKTIPPS ⬛ ⬛

Link­tipps

Pol­ni­sches Frem­den­ver­kehrs­amt ▷ www.polen.travel (deutsch)

___ ▷ ___ ⋅


⬛ ⬛ PRESSE MEDIEN ⬛ ⬛

Pres­se und Me­di­en

Wikipedia ▷ Liste ___ .

. . .

Zeitungen  
Wikipedia ▷ Lis­te pol­ni­scher Zei­tun­gen.

___ ▷ ___ ⋅

___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ PRESSREADER ⬛ ⬛

·PRESSREADER·Poland.


⬛ ⬛ BEGRIFFE ⬛ ⬛

Be­grif­fe und Ab­kür­zun­gen

FEUERWEHR­WESEN (Po­len)

KG PSP = Ko­men­da Głów­na Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do

KM PSP = Ko­men­da Miej­ska Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Stadt-/Orts­feu­er­wehr­kom­man­do

KP PSP = Ko­men­da Po­wi­a­to­wa Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Kreis­feu­er­wehr­kom­man­do

KW PSP = Ko­men­da Wo­je­wódz­ka Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Pro­vinz-/Re­gi­ons­feu­er­wehr­kom­man­do

OSP = Ochot­nic­za Straż Po­żar­na = Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr

Straż Pożarna = Feu­er­wehr

ZOSPRP = Zwi­ą­zek Ochot­nic­zych Stra­ży Po­żar­nych Rze­czy­pos­po­li­tej Pols­kiej = Ver­band der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren der Re­pu­blik Po­lenwww.zosprp.pl [WI] *1921.

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN