Woi­wod­schaft Pom­mern = Wo­je­wódz­two Po­mors­kiewww.pomorskie.eu [WI]

• Haupt­stadt: Gdańsk = Dan­zigwww.gdansk.pl [WI]
Part­ner­stadt von Bremen seit 1976.

• 16 Land­krei­se und vier kreis­freie Städ­te.

• 237 Städ­te und Ge­mein­den (gmi­na) mit ~4.517.635 Einw. auf 12.333 km² (2020)

Por­ta­l Pom­mern ▷ www.pomorskie.eu

• Tou­ris­mus Pom­mern ▷ ___ ⋅

Woi­wod­schafts­ver­samm­lung = Sej­mik wo­je­wódz­twa ▷ ___ ⋅

Woi­wod­schafts­ver­wal­tung ▷ ___ ⋅

Zwi­ą­zek Po­wi­a­tów Pols­kich = Ver­band der pol­ni­schen Land­krei­sewww.zpp.pl [FB] [WI]
Plac De­fi­lad 1, 00-901 War­saw | Tel. +48-22-6566334
Woi­wod­schaf­tenPom­mern.

▷[mehr Links]

⬛ ⬛ ZS ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ
___ ▷ ___ ⋅

• Präsentation: riskncrisis ▷ Dr. Jo­lan­ta Żół­nows­ka: Be­völ­ke­rungs­schutz in Po­len [PDF] (17.11.2015)

⬛ ⬛ WETTER ⬛ ⬛

Wetter

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ NOTRUF 2 ⬛ ⬛

997 Polizei | 998 Feuerwehr | 999 Rettungsdienst | 112 Euro-Notruf

 


⬛ ⬛ FEUERWEHR ⬛ ⬛

 

FEUERWEHR

POMMERN

Ko­men­da Wo­je­wódz­ka Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej w Gdańsku
www.gov.pl/web/kwpsp-gdansk

___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ HISTORIE ⬛ ⬛

HISTORIE
Museen:

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ BERICHTE ⬛ ⬛

BERICHTE

FM ▷ Nils San­der: Feu­er­wehr Po­len – Wie die Straż Po­żar­na funk­tio­niert ▨ (12.04.2021)

• Präsentation: riskncrisis ▷ Dr. Jo­lan­ta Żół­nows­ka: Be­völ­ke­rungs­schutz in Po­len [PDF] (17.11.2015)

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ POWIATY ⬛ ⬛

Po­wi­aty

in der Woi­wod­schaft Pom­mern [WI] ▷ 16 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): By­tów, Choj­ni­ce, Człu­chów, Gdańsk = Dan­zig, Kar­tu­zy, Koś­cier­zy­na, Kwid­zyn, Lę­bork, Mal­bork, No­wy Dwór Gdańs­ki, Puck, Słupsk, Sta­ro­gard Gdańs­ki, Sztum, Tczew, Wej­he­ro­wo | vier kreis­freie Städte (po­wia­ty grodz­kie): Gdańsk = Dan­zig, Gdy­nia, Słupsk, So­pot.

Quelle: Wikipedia

Wi­ki­me­dia 2024: Kar­ten­gra­fik von Zdo­byw­ca

⬛ ⬛ ORTE ⬛ ⬛

 

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ HIORG ⬛ ⬛

Hil­fe und Ret­tung

⬛ ⬛ RESCUE ⬛ ⬛

RESCUE· = Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we

___ ▷ ___ [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POLICE ⬛ ⬛

POLICJA

Po­li­cja = Na­ti­o­na­le Po­li­zeiwww.policja.pl [FB] [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ LINKTIPPS ⬛ ⬛

Link­tipps

___ ▷ ___ ⋅

___ ▷ ___ ⋅


⬛ ⬛ PRESSE MEDIEN ⬛ ⬛

Pres­se und Me­di­en

Wikipedia ▷ Liste ___ .

. . .

Zeitungen  
Wikipedia ▷ Lis­te pol­ni­scher Zei­tun­gen.

___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ PRESSREADER ⬛ ⬛

·PRESSREADER·Poland.


⬛ ⬛ BEGRIFFE ⬛ ⬛

Be­grif­fe und Ab­kür­zun­gen

FEUERWEHR­WESEN (Po­len)

KM PSP = Ko­men­da Miej­ska Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Stadt-/Orts­feu­er­wehr­kom­man­do

KP PSP = Ko­men­da Po­wi­a­to­wa Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Kreis­feu­er­wehr­kom­man­do

KW PSP = Ko­men­da Wo­je­wódz­ka Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Pro­vinz-/Re­gi­ons­feu­er­wehr­kom­man­do

OSP = Ochot­nic­za Straż Po­żar­na = Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr

Straż Pożarna = Feu­er­wehr

▷[mehr]

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN