Ost­alb­kreis ▷ www.ostalbkreis.de
Land­rats­amt: Stutt­gar­ter Str. 41, 73430 Aa­len in Würt­tem­berg [Aa­len]
Brief­an­schrift: 73428 Aa­len
Tel. 07361-503-0 | Fax 07361-503-477

▷ 🟥 🟧 🟨 🟩
🟦 🟪 🟫 ⬛

Städ­te, Ge­mein­den, Ge­mein­de­ver­wal­tungs­ver­bän­de und Ver­wal­tungs­ge­mein­schaf­ten | Kreis­part­ner­schaf­ten.

AA | GD


 

Zu­stän­di­ge Leit­stel­le: Aa­len

für den Ost­alb­kreis und den Land­kreis Hei­den­heim.


 

FEUERWEHR

OSTALB

⬛ ⬛ ICONS ⬛ ⬛

FV FTZ BF FF HA JF KF Musik WF BtF MF FHF Historie