Land­kreis Ober­all­gäu (Schwa­ben, Bay­ern) – In __________ wird am _____ der Kreis­feu­er­wehr­ver­band Ober­all­gäu ge­grün­det (KFV Ober­all­gäu, _____ ).

KFV Ober­all­gäu ▷ www.kfv-oa.de ·