Woi­wod­schaft Klein­po­len = Wo­je­wódz­two ma­ło­pols­kiewww.malopolska.pl [WI]

• Haupt­stadt:  Kra­ków = Kra­kauwww.krakow.pl [WI]
Part­ner­stadt von Frank­furt am Main (Hes­sen) seit 1991, von Leip­zig (Sach­sen) seit 1973/1995, von Nürn­berg (Bay­ern) seit 1979, von Inns­bruck (Ti­rol) seit 1998, von So­lo­thurn (Schweiz) seit 1990.

Po­wi­aty = 19 Land­krei­se und drei kreis­freie Städ­te.

• 244 Städ­te und Ge­mein­den mit ~3.410.901 Einw. auf 15.183 km² (2020).

Por­ta­l Klein­po­len ▷ ▷ www.malopolska.pl

• Tou­ris­mus­por­tal Klein­po­len ▷ ___ ⋅

Woi­wod­schafts­ver­samm­lung = Sej­mik wo­je­wódz­twa ▷ ___ ⋅

Woi­wod­schafts­ver­wal­tung ▷ ___ ⋅

Zwi­ą­zek Po­wi­a­tów Pols­kich = Ver­band der pol­ni­schen Land­krei­sewww.zpp.pl [FB] [WI]
Plac De­fi­lad 1, 00-901 War­saw | Tel. +48-22-6566334
Woi­wod­schaf­tenKlein­po­len.

▷[mehr Links]

⬛ ⬛ ZS ⬛ ⬛

ZIVILSCHUTZ
___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ WETTER ⬛ ⬛

Wetter

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ NOTRUF 2 ⬛ ⬛

997 Polizei | 998 Feuerwehr | 999 Rettungsdienst | 112 Euro-Notruf

 


⬛ ⬛ FEUERWEHR ⬛ ⬛

 

FEUERWEHR

KLEINPOLEN

Ko­men­da Wo­je­wódz­ka Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej w Kra­ko­wie
www.gov.pl/web/kwpsp-krakow

⬛ ⬛ HISTORIE ⬛ ⬛

HISTORIE

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ BERICHTE ⬛ ⬛

BERICHTE

FM ▷ Nils San­der: Feu­er­wehr Po­len – Wie die Straż Po­żar­na funk­tio­niert ▨ (12.04.2021)

• FF Ker­pen ▷ Fried­rich Löhr: Be­such der Ju­gend­feu­er­wehr Ker­pen in der Part­ner­stadt Os­wie­cim ▨▨ (06.11.2018)

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ POWIATS ⬛ ⬛

Po­wi­aty

in der Woi­wod­schaft Klein­po­len [WI] ▷ 19 Land­krei­se (po­wi­a­ty ziems­ki): Boch­nia, Brzes­ko, Chrza­nów, Dą­bro­wa Tar­nows­ka, Gor­li­ce, Kra­ków, Li­ma­no­wa, Mie­chów, My­śle­ni­ce, No­wy Sącz, No­wy Targ, Ol­kusz, Oś­wię­cim, Pros­zo­wi­ce, Suc­ha Bes­kidz­ka, Tar­nów, Tat­ra, Wa­do­wi­ce, Wie­licz­ka | drei kreis­freie Städ­te (po­wia­ty grodz­kie): Kra­ków, No­wy Sącz, Tar­nów.

Quelle: Wikipedia

Wi­ki­me­dia 2024: Kar­ten­gra­fik von Zdo­byw­ca

⬛ ⬛ ORTE ⬛ ⬛

 

⬛ ⬛ OŚWIĘCIMSKI ⬛ ⬛

OŚWIĘCIMSKI KOS
Po­wi­at Oś­wię­cims­ki ▷ www.powiat.oswiecim.pl [WI]

• KP PSP w Oś­wię­ci­miu ▷ www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim
ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim | Tel. +48-47-8317900

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): Brzesz­cze, Cheł­mek, Kę­ty, Osi­ek, Oś­wię­cim, Po­lan­ka Wiel­ka, Prze­cis­zów, Za­tor.

Oś­wię­cim = Ausch­witzwww.oswiecim.pl [FB] [IN] [TW] [WI] [YT]
Part­ner­stadt von Ker­pen (Rhein-Erft-Kreis, NRW) seit 1997, von Brei­sach (LK Breis­gau-Hoch­schwarz­wald, Ba­den-Würt­tem­berg) seit 2009.

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POWIAT ⬛ ⬛

POWIAT
Po­wi­at ___ ▷ ___ [WI]

• KP PSP w ___ ▷ ___ ⋅

Städ­te und Ge­mein­den (Gmi­na): ___ ⋅___ ⋅___ ⋅

llllllllll ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ HIORG ⬛ ⬛

Hil­fe und Ret­tung

⬛ ⬛ RESCUE ⬛ ⬛

RESCUE· = Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we

___ ▷ ___ [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ POLICE ⬛ ⬛

POLICJA

Po­li­cja = Na­ti­o­na­le Po­li­zeiwww.policja.pl [FB] [WI]

___ ▷ ___ ⋅

• ___ ▷ ___ ⋅

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN

⬛ ⬛ LINKTIPPS ⬛ ⬛

Link­tipps

Mu­se­um und Ge­denk­stät­te Ausch­witz-Bir­ke­nau ▷ www.auschwitz.org [WI]

___ ▷ ___ ⋅


⬛ ⬛ PRESSE MEDIEN ⬛ ⬛

Pres­se und Me­di­en

Wikipedia ▷ Liste ___ .

. . .

Zeitungen  
Wikipedia ▷ Lis­te pol­ni­scher Zei­tun­gen.

___ ▷ ___ ⋅

⬛ ⬛ PRESSREADER ⬛ ⬛

·PRESSREADER· ▷ Poland.


⬛ ⬛ BEGRIFFE ⬛ ⬛

Be­grif­fe und Ab­kür­zun­gen

FEUERWEHR­WESEN (Po­len)

KM PSP = Ko­men­da Miej­ska Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Stadt-/Orts­feu­er­wehr­kom­man­do

KP PSP = Ko­men­da Po­wi­a­to­wa Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Kreis­feu­er­wehr­kom­man­do

KW PSP = Ko­men­da Wo­je­wódz­ka Pańs­two­wej Stra­ży Po­żar­nej = Pro­vinz-/Re­gi­ons­feu­er­wehr­kom­man­do

OSP = Ochot­nic­za Straż Po­żar­na = Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr

Straż Pożarna = Feu­er­wehr

▷[mehr]

 

⬛ ⬛ REDAKTION ⬛ ⬛

ÄN­DE­RUN­GEN/ER­GÄN­ZUN­GEN BITTE AN DIE RE­DAK­TI­ON MEL­DEN